Všeobecné podmienky

Všetky údaje a informácie uverejnené na týchto stránkach sú informatívne a nemajú záväzný charakter. Obsah týchto internetových stránok sa poskytuje bez akejkoľvek záruky. Prevádzkovateľ neručí za presnosť a úplnosť obsahu, ktorý môže byť kedykoľvek zmenený alebo zrušený bez predchádzajúceho upozornenia. Zároveň si vyhradzuje tieto stránky kedykoľvek zrušiť a zmazať bez upozornenia, pričom mu z tohoto nevyplývajú žiadne záväzky alebo povinnosti voči tretím stranám. Prevádzkovateľ sa nezaväzuje obsah stránok aktualizovať. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a aktuálnosť informácií, prebratých z iných zdrojov alebo na ktoré je odkazované z tohoto portálu. Prevádzkovateľ nie je v žiadnom prípade zodpovedný za žiadne priame alebo nepriame škody spôsobené zverejnenými informáciami.

Ochranné známky

Preberanie, použitie, ukladanie, kopírovanie, rozširovanie a prenášanie log, obrázkov a ochranných známok je ovolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom Prevádzkovateľa a majiteľov týchto ochranných známok. V prípade porušenia autorských práv a ochrany registrovaných ochranných známok je majiteľ ochrannej známky voči porušovateľovi autorského práva oprávnený použiť právne prostriedky garantované platnými právnymi predpismi.

Odkazy na iné webové stránky

Tieto internetové stránky môžu obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky tretích strán. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a informácie webových stránok, ktoré sú na nich prezentované. Používanie takýchto stránok je na vlastné riziko. Podmienky používania týchto internetových stránok sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Aktuálne znenie podmienok bolo zverejnené 24.10.2010.